متن اساسنامه و مرامنانه انجمن اسلامی مهندسان ایران :

اساسنامه انجمن اسلامی مهندسان ایران
مرامنامه انجمن اسلامی مهندسان ایران




آیین نامه های اجرایی مصوب شورای مرکزی شاخه استان البرز:

آئین نامه اجرایی «واحد اجرایی گزینش اعضا»
آئین نامه اجرایی «واحد اجرایی بررسی حقوقی و دعاوی»
آئین نامه اجرایی «واحد اجرایی گزینش اعضا»
آیین نامه اجرایی بررسی تخلفات تشکیلاتی اعضا



متن اساسنامه و آیین نامه های منقضی شده :

اساسنامه انجمن اسلامی مهندسان ایران (معتبر تا 21 اردیبهشت 97)